શિક્ષક તરીકે પસંદગી થતા લગ્નની વિધિ અધૂરી છોડી યુવતી ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન કરાવવા પહોંચી

જુનાગઢ જિલ્લાની માધ્યમીક શાળામાં નિમણૂંક આપવા માટે 184 ઉમેદવારોને ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન કરવા બોલાવવામાં આવેલ હતા. જેમાં એક યુવતી કે જેના લગ્ન હોવાથી ચોરીના ફેરા ફરતા પૂર્વે ઉમેદવાર તરીકે પોતાના પ્રમાણપત્રો સાથે ચકાસણી કરાવવા હાજર રહી હતી. જો કે આ યુવતીને પુરા સન્માન સાથે બેઠક વ્યવસ્થા કરી તેનું વેરીફીકેશન સમયસર પૂર્ણ કરાયું હતું.

Advertisement

રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા સરકારી માઘ્યમિક શાળામાં ખાલી પડેલ શિક્ષકોની જગ્યા ભરવા માટે જાહેરાત આપી ઓનલાઈન ભરતીની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. જેના ભાગરૂપે જે ઉમેદવારોએ અરજી કરનારને મેરીટના ધોરણે લાયકાતના પ્રમાણપત્રોનું રૂબરૂ ચકાસણી કરવા માટે જે તે જિલ્લા કક્ષાએ બોલાવવામાં આવ્યા હતા.

જેમાં જુનાગઢ જિલ્લામા 184 ઉમેદવારોને બોલાવવામા આવ્યા હતા. આ ઉમેદવારોને મેરીટના ધોરણે આવતા અગ્રતા ધોરણે સરકારી માઘ્યમિક શાળામા નિમણુંક આપવામા આવનાર છે વેરીફીકેશન દરમિયાન કોઈ ઉમેદવારોને મુશ્કેલી ન પડે તેવી વ્યવસ્થા જુનાગઢ જિલ્લા શિક્ષણાઘિકારી કચેરી દ્વારા સરકારી ગલ્સ હાઈસ્કૂલ કરવામાં આવી હતી. જેમાં હાલ આત્યારે લગ્નના દિવસો ચાલી રહ્યા છે.

184 ઉમેદવારો પૈકીની એક અપેક્ષાબેન હદવાણી નામની ઉમેદવાર યુવતીના લગ્ન હોવાથી તેણી તેના ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન માટે લગ્નના ફેરા ફરતા પહેલા લાયકાતના પ્રમાણપત્રો સાથે ચકાસણી માટે હાજર રહી હતી. આ તકે ટીમે પ્રભુતામાં પગલા પાડનાર ઉમેદવાર યુવતીનું પુરા સન્માન સાથે બેઠક વ્યવસ્થા કરી આપી હતી. રાજ્ય સરકારની પારદર્શક વહીવટને અનુરૂપ કામગીરી કરી હતી.

Advertisement

Leave a Reply

You cannot copy content of this page