અહેમદ પટેલ પોતાના સંતાનો માટે જે સંપત્તી મુકી ગયા છે તે સાત પેઢી વાપરે તો પણ ખુટે તેમ નથી પણ…

અમદાવાદ: આપણે ત્યાં આપણે આપણા સંતાનોને વારસામાં મિલ્કત અને સંપત્તી આપવાની પ્રથા છે, પરંતુ ખરેખર ભારતીય સંસ્કુતિ પ્રમાણે દરેક પાલક

Read more
You cannot copy content of this page